Támogatás szociális célú tűzifa vásárlásához – 2017

Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 10/2017. (VIII. 10.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel szociális célú tűzifát biztosít azoknak a fával tüzelő személveknek/családoknak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, (85.500 Ft-ot), egyedül elő esetén 350%-át (99.750 Ft-ot).

A kérelmek elbírálása során előnyt élvez:

  1. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó’ó törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
  2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

A támogatás iránti igényeket a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2017. december 31. napjáig lehet benyújtani a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalba (8251 Zánka, Iskola u. 11.),

Szociális tűzifa támogatásban háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható. A tűzifa támogatás térítésmentes házhoz szállítással történik. A szociális tűzifa más részére át nem adható, el nem idegeníthető, melynek vállalásáról a kérelmező a támogatás benyújtásának igénylésében nyilatkozik.

A szociális tűzifa igénylésére benyújtandó nyomtatvány honlapunkon letölthető vagy az Önkormányzati Hivatalban kérhető.

Letölthető kérelem:

Filep Miklós
polgármester