A képviselő-testület megválasztandó tagjai számának megállapítása

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a figyelembe vételével a település lakosságszáma alapján Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak számát 6 főben határozom meg.

Elrendelem e határozat Zánka község honlapján és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán való nyilvánosságra hozatalát.

A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 208. §-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz (8251 Zánka, Iskola u. 11.) címzett kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Irodához.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat közzétételétől számított harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. február 14. napján 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához.

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell

  • a jogszabálysértés megjelölését,
  • a jogszabálysértés bizonyítékait,
  • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) – és ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér postai értesítési címét,
  • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése értelmében a Helyi Választási Iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 3. §-ában foglaltak szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

Az Övjt. 4. § c) pontja szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5.000 lakosig 6 fő.

Tekintettel arra, hogy Zánka község lakosságszáma 2019. január 1-jén 1.015 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a Ve. 209. §-a és 212. §-a tartalmazza.

Jelen határozat a Ve. 46. §-án, a 208-210. §-ain, 306. §-án, továbbá az Övjt. 3. §-án és 4. § b) pontján alapul.

Rozgonyi Viktória
jegyző
HVI vezetője