Álláshirdetés a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezető munkakör betöltésére

Balatonfüredi Többcélú Társulás a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2023. április 1. – 2028. március 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Kéki utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Balatonfüredi Többcélú Társulás által fenntartott intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Felel az intézmény feladatkörét és működési területét érintően a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a fogyatékosok nappali ellátása, az időskorúak/demensek nappali ellátása, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény szerint a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátásának, a család- és gyermekjóléti központ működésének biztosításáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény közalkalmazottjai és további munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló alkalmazottai tekintetében. Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, a Társulási Tanácsi határozatokban a vezető részére előírt feladatokat. Elkészíti és figyelemmel kíséri az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, a házirendjének, a szakmai programnak a hatályos jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét, továbbá elkészíti a dolgozók munkaköri leírását, képzési, továbbképzési tervét, a munkatervet, valamint a kötelezően előírt szabályzatokat. Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása és képviselete. Az intézmény Alapító Okiratában, az SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatok ellátása, továbbá melyet az ágazati jogszabály az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet 1. rész Alapellátások 1. pontjában meghatározott képesítés, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCsM rendelet 3. számú mellékletében előírt szakirányú végzettség,
 • szociális, valamint gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen szerzett – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 5. § (2) bek. a) pontja szerinti szociális vezetői vizsga (mester fokozat) vagy pályázó vállalja a vezetőképzésben való részvételt és vizsga letételét a jogszabályban megjelölt, rá irányadó határidőig

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális, valamint gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményvezetői – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • felhasználói szintű ASP, KENYSZI, GYVR rendszerek ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • magas szintű szervezőképesség, önálló munkavégzés
 • empatikus magatartás, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz;
 • az iskolai végzettséget, képzettséget, szakmai, vezetői gyakorlatot igazoló okiratok másolata;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program;
 • szociális vezetői vizsga teljesítését igazoló dokumentum, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja annak megszerzését a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 6. § a) pontja szerint;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igazolás annak megkéréséről;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. b) pontja alapján a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri;
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hári Lenke Balatonfüred Város Önkormányzat alpolgármestere nyújt, a 87/581-227 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/384-2/2023. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (13) bekezdése alapján a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell, az 1/A. § (9) bekezdése alapján a pályázati anyagokat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményezi. Ezen bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a Társulási Tanács a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a kinevezésre kerülő személy vonatkozásában.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.balatonfured.hu/palyazatok – 2023. február 3.
 • a társulási tagönkormányzatok székhelye – 2023. február 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás a www.balatonfured.hu/pályázatok oldalon is megtalálható található.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonfured.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2023. február 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=il3e7zdnd7