Álláshirdetés jegyző munkakör betöltésére

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Vezeti a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt. Gondoskodik a Hivatal, illetve a területéhez tartozó települések (Monoszló, Balatonszepezd, Szentantalfa, Tagyon, Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentjakabfa) működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében. Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. és más jogszabályok által a jegyző feladat és hatáskörébe utalt feladatokat, jelzi a képviselő-testületnek, polgármesternek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármesterek adnak át részére. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal, Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Szentantalfai Kirendeltsége, Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Balatonszepezdi Kirendeltség

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
 • Közigazgatási szakvizsga
 • közigazgatási szervnél szerzett legalább három év közigazgatási gyakorlat
 • B kategóriás jogosítvány
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ASP rendszer ismerete, jogi szakvizsga, pályázatok lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • nyilatkozat a 2007.évi CLII. tv. szerint előírt kötelezettség vállalásáról
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez
 • képesítést tanúsító okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, hogy a 2011. évi CXCIX. tv. 85. § szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn vele szemben
 • 45/2012.(III.20.) Kr. 1. melléklet alapján készített szakmai önéletrajz
 • a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Filep Miklós polgármester nyújt, a +36-30-993-2989-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8251 Zánka, Iskola utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAN/2929/2018. valamint a munkakör megnevezését: jegyző.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Zánka, Balatonszepezd, Monoszló, Balatoncsicsó, Óbudavár, Tagyon, Szentantalfa és Szentjakabfa Község Önkormányzatának polgármesterei bírálják el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Zánka, Balatonszepezd, Monoszló, Balatoncsicsó, Óbudavár, Tagyon, Szentantalfa és Szentjakabfa községek honlapja – 2018. június 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 12.