Felhívás helyi választási bizottsági tagnak

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Irodája helyi választási bizottsági tagok jelentkezését várja.

A helyi választási bizottságok feladata a szavazókörökben a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, a választópolgárok fogadása, részükre a névjegyzék aláíratását követően a szavazólapok átadása, majd a szavazás lezárását követően a leadott szavazatok összesítése, és az eredmények megállapítása.

A helyi választási bizottságok választott és a településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a településen induló független jelöltek által megbízott tagokból állnak.

A helyi választási bizottság választott tagja csak a településen, illetve a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó bármely településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet.

Nem lehet a helyi választási bizottság választott tagja:

 • a köztársasági elnök,
 • a háznagy,
 • képviselő,
 • alpolgármester,
 • jegyző,
 • másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 • a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona,
 • jelölt
 • párt tagja,
 • a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
 • a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
 • a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott, a munkavállaló és az egészségügyi szolgálati viszonyban álló személy kivételével.

A választási bizottság választott tagjának, póttagjának javasolt választópolgár a megválasztása előtt írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség.

A helyi választási bizottság öt tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évét megelőző évben, október 1. és november 30. között választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

A helyi választási bizottság választott tagjának megbízatása a következő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart (2029-ig).

A választási bizottság választott tagjait tiszteletdíj illeti meg.

A választási bizottság tagja a megválasztását követő öt napon belül esküt vagy fogadalmat tesz, és minden választás és népszavazás előtt egy felkészítő oktatáson részt kell venni.

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy a helyi választási bizottsági munka a szavazás napján kb. 5 óra 30 perckor kezdődik, és az eredmény megállapításáig (adott esetben késő éjszakai időpontig) tart. Önkormányzati választás esetén a bizottság munkája kb. 1 hónappal a választás napját megelőzően elkezdődik.

Kérem, hogy aki választott tagként szívesen részt venne a helyi választási bizottságok munkájában, szíveskedjen az e célra rendszeresített jelentkezési lapot és az összeférhetetlenségi nyilatkozatot kitölteni és a Hivatalban (Zánkán vagy Szentantalfán) személyesen leadni, vagy postai úton a 8272 Szentantalfa, Fő u. 39. címre megküldeni. Az elektronikus levélben (e-mail) érkező jelentkezéseket nem áll módomban elfogadni!

A jelentkezési lapok leadásának/beérkezésének határideje: 2023. november 3. 12.00 óra.

Jelentkezési lap és összeférhetetlenségi nyilatkozat letölthető a közös hivatalhoz tartozó települések honlapjairól, átvehető a Hivatalban (Zánkán és Szentantalfán), illetve a balatonszepezdi polgármesteri irodában.

Kérem, csak akkor adja le jelentkezését, ha életkorára, egészségi állapotára és foglalkozására figyelemmel a bizottsági munkában való aktív részvételt, és az egész napos szavazásnapi jelenlétet vállalni tudja.

Szentantalfa, 2023. október 2.

dr. Varga Viktória
jegyző, HVI vezető

Melléklet: