Határszemle – 2016. május 25 – október 31.

Tájékoztató

A Balatonfüredi Járási Hivatal a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Tfvt.), meghatározott ellenőrzési kötelezettsége keretében a település külterületén határszemlét tart 2016. május 25. – 2016. október 31. napjáig terjedő időszakban.

Ezen feladattal kapcsolatban a legszükségesebb ismeretek az alábbiak:

  • a földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség) (Tfvt. 5.§ (1))
  • szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani (Tfvt. 5.§ (2))
  • ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni. (ideiglenes hasznosítás) (Tfvt. 5.§ (3))
  • a földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás) (Tfvt. 5.§ (4))

A fent előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.

Zártkerti ingatlanokra vonatkozó külön szabályok

Ha az ingatlanügyi hatóság zártkerti ingatlant érintően földvédelmi bírság megfizetésére kötelező határozatot hoz, a határozat jogerőre emelkedését követően a határozat egy példányát közli a zártkerti ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzattal. (Tfvt. 5/A. § (1))

A településen szociális földprogramot, illetve mezőgazdasági tevékenység végzése céljából közfoglalkoztatási programot (a továbbiakban együtt: földprogram) működtető önkormányzatnak a földvédelmi bírság megfizetésére kötelezett személyt, valamint – ha az nem azonos a tulajdonossal – a tulajdonost (a továbbiakban együtt: kötelezett) értesítenie kell arról, hogy amennyiben az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül nem igazolja, hogy a meghatározott kötelezettségének (hasznosítási-, mellékhasznosítási-, ideiglenes hasznosítási kötelezettség) eleget tett, az önkormányzat a határidő lejártát követően a zártkerti ingatlant 1 évre a földprogram működtetése céljából kijelölheti. (Tfvt. 5/A. § (2))

A kötelezett a kötelezettségének teljesítését az ingatlanügyi hatóság által – a kötelezett kérelmére – kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

Ha az önkormányzat a zártkerti ingatlannak a földprogram működtetése céljából való kijelöléséről dönt, a zártkerti ingatlanon a földprogram céljából történő használat, hasznosítás megkezdésének napján a fennálló földhasználati szerződés megszűnik.

Parlagfű ellenőrzésekre vonatkozó szabályok

A Balatonfüredi Járási Hivatal a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendeletben meghatározott ellenőrzési kötelezettsége keretében a település külterületén 2016. július 1-étől ellenőrzéseket tart.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdésében foglaltak szerint:

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezés kötelezettségét elmulasztja. (Tv. 60. § (1) bekezdés c) pont)

Balatonfüred, 2016. május 17.

Dr. Ferencz Kornél
hivatalvezető nevében és megbízásából