Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2014

Helyi Választási Bizottság határozatai


Közlemény

2014. szeptember 29.

A választási eljárásról szóló 2013 évi XXXVI. törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a szavazókör címe:

Művelődési ház,   Zánka, Rákóczi u. 32.

Ugyanezen szavazókörben élhetnek választójogukkal az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok.

A települési nemzetiségi képviselők megválasztásához kijelölt nemzetiségi szavazókör címe:

Zánkai Óvoda, Zánka Iskola u. 4.

Szavazni csak személyesen lehet. A szavazáshoz hozzák magukkal személyazonosságuk és lakcímük, vagy személyi azonosítójuk igazolására alkalmas érvényes igazolványaikat.

A szavazás reggel 6 órakor kezdődik és 19 óráig tart


Hirdetmény

2014. szeptember 29.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a szavazatszámláló bizottság feladatait ellátó Helyi Választási Bizottság tagjai:

  • MÉSZÁROS GÉZA, elnök
  • TAKÁCS ANDRÁS, elnökhelyettes
  • SZABÓNÉ GÖDRI ZSUZSANNA, választott tag
  • BORNÉ SZABÓ ERIKA, választott tag
  • RÓZSA GABRIELLA, választott tag
  • GAÁL TIBOR LÁSZLÓNÉ, póttag
  • KISSNÉ VÉGH GYÖNGYI, póttag
  • HAUCK ANDREA, delegált tag (FIDESZ-KDNP)

A Helyi Választási Iroda Vezetője:
Lukács Ágnes, jegyző

Elérhetőség:
8251 Zánka, Rákóczi u. 32.
E-mail: ,
Telefon/fax: 06-87/468-019


A 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként, mint a Helyi Választási Iroda vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E §-ban meghatározott feladatkörömben eljárva, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) rendelkezéseire tekintettel Zánka településen a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában meghoztam a következő 15/2014. (VIII. 18.) HVI vezetői határozatot.

Megállapítom, hogy Zánka településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évre kitűzött választásán egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a, azaz legalább 9 fő választópolgár, polgármesterjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 3%-a, azaz legalább 27 fő választópolgár jelöltnek ajánlott.

A határozat ellen a Ve. 210. §-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz (8251 Zánka, Fő u. 29.) címzett kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Irodához.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 3 napon belül, azaz legkésőbb 2014. augusztus 21. napján 16,00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához.

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) – és ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E § értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.

A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani. A szükséges ajánlások számát egesz szamra felfelé kerekítve kell megállapítani.

Az Övjt. 9. §-a szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott település választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

Polgármesterjelölt az, akit a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Megállapítottam, hogy Zánka település választópolgáraink száma 2014. augusztus 15-én a központi névjegyzékben 886 fő, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A kifogás benyújtásának lehetőségéről a Ve. 210. §-a, valamint 209. és 212. §-a alapián adtam tájékoztatást.

A határozat a Ve. 208-210. §-ában, a 306. §-ában, továbbá az Övjt. 3-4 §-ában foglaltakon alapul.

A határozat közzétételének módja: Zánka község honlapján történő nyilvánosságra hozatal és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal és Kirendeltségei épületében lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztés.

Lukács Ágnes
jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője


TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásának lebonyolításához

2014. október 12-én a választópolgárok ismét az urnákhoz járulnak, hogy megválasszák a települések és a megyék döntéshozóit, a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket, Budapest főpolgármesterét és a megyei közgyűlések tagjait. A 2014 októberében megválasztott képviselők mandátuma immáron öt évre szól, megbízásukat 2019-ig gyakorolhatják. 2014-ben megújult a fővárosi közgyűlés harminchárom tagja választásának szabálya is, a fővárosi közgyűlés huszonhárom tagja a fővárosi kerületek polgármesterei lesznek, míg kilenc tag kompenzációs listáról nyeri el mandátumát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napján a valamely nemzetiséghez tartozó választópolgárok – önkormányzatisághoz való joguk gyakorlása keretében – megválasztják saját nemzetiségi önkormányzatuk helyi, területi és országos képviselőit is. E szabályozás is módosult, ugyanis a korábbi elektori, egymásra épülő rendszer helyett, a települési képviselőkhöz hasonlóan 2014-től a területi és az országos önkormányzatok képviselői is közvetlenül, ugyanazon a napon kerülnek megválasztásra.

A választások eljárási szabályait meghatározó választási eljárásról szóló törvény 2013-ban teljesen megújult és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény új jogintézményekkel bővülve, számos, a korábbi választások alkalmával felmerült anomáliát és joghézagot orvosolva felváltotta a korábbi, a közjogi választásokat majd másfél évtizedig szabályozó 1997. évi C. törvényt.

Ahhoz, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek hatékonyan és eredményesen, a jogszabályi rendelkezéseket betartva szálljanak versenybe a választópolgári szavazatokért, szükséges, hogy megfelelően tájékozottak legyenek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását szabályozó normákról. Jelen kiadvánnyal mindazon jelöltek és jelölő szervezetek számára kívánunk segítséget nyújtani, akik úgy döntenek, hogy 2014. október 12-én megmérettetik magukat annak érdekében, hogy képviseljék a választópolgárok érdekeit a települések képviselő-testületeiben, a megyei közgyűlésekben, illetve a nemzetiségi önkormányzatokban.

Kiadványunk célja a törvényi szabályozás bemutatásán túl, hogy gyakorlatias módon, a jelöltek, jelölő szervezetek szemszögéből világítsa meg a hatályos joganyagot, mindezt közérthető, egyszerű formában.

Dr. Pálffy Ilona
a Nemzeti Választási Iroda elnöke

Letölthető dokumentum: