Hirdetmény a Településrendezési Eszközök módosításának megindításáról

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdekeltek!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 37.§ (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Zánka Község Önkormányzata a településrendezési eszközeinek módosítását kezdeményezte, a Tenger-szem Panzió és Lovasudvar, valamint a területrendezési tervek szerinti tehermentesítő út nyomvonalával kapcsolatban.

A módosítással érintett településrendezési eszközök:

Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2019. (VI.17.) Kt. számú határozata Zánka Község Településszerkezeti Tervének megállapításáról

Zánka Község Önkormányzat képviselő-testülete 10/2019. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA

A vizsgált terület a 7312 j. közút mentén, Zánka belterületétől északra, az Ófalu szomszédságában helyezkedik el. A terület déli határát a Búzavirág utca, míg nyugati határát a Fő utca (7312 j. út) képezi.

A módosítással érintett terület elhelyezkedése (forrás: google.com + saját szerkesztés)

A 057/4 és 057/20 hrsz.-ú ingatlanokat a tulajdonosuk együtt használja, azokon jelenleg lovarda és hozzá kapcsolódó szállás és vendéglátóhely működik. A lovardától délnyugatra belterületi falusias lakóterületek találhatóak, míg a többi oldalról gyepterületek veszik körbe.

Kivágat a hatályos szabályozási tervből (SZT-2)

A módosítással érintett területet a hatályos településrendezési eszközök falusias lakóterület Lf1 jelű építési övezetbe, egyéb általános mezőgazdasági terület Má2 és különleges beépítésre nem szánt terület – lovasturisztikai terület Kb-L1 jelű övezetbe sorolják.

A településrendezési eszközök módosítási céljainak rövid ismertetése:

A tervezési terület Zánka belterületétől északra, az Ófalu szomszédságában helyezkedik el. A tervezési területen jelenleg a lótartáshoz kapcsolódó, valamint vendéglátó és szálláshely funkciójú épületek találhatóak. A hatályos településrendezési eszközök a 057/4 hrsz.-ú telket különleges beépítésre nem szánt – lovasturisztikai területbe, míg a 057/20 hrsz.-ú ingatlant egyéb általános mezőgazdasági területbe sorolják. A hatályos szabályozási előírások nem teszik lehetővé a 057/20 hrsz.-ú telken épület elhelyezését.

Beruházó a tulajdonába tartozó két telket együtt kívánja fejleszteni és hasznosítani a jövőben, a 057/4 és a 057/20 hrsz.-ú telkeket a továbbiakban is lovardai, vendéglátó és szálláshely funkciókkal tervezi hasznosítani és fejleszteni, melyhez a településrendezési eszközök nem biztosítanak megfelelő keretet. Az együtt használt, de jelenleg két különböző helyrajzi számú telek összevonását a hatályos településrendezési eszközök nem teszik lehetővé, mert a két földrészlet nem azonos övezetbe tartozik.

A fejlesztési elképzelések része a területet érintő tervezett tehermentesítő út nyomvonalának kis mértékű módosítása is.

Beruházó alapvető célkitűzése, hogy a lovarda telkeinek fejlesztésre leginkább alkalmas északi részét a korlátozó tényezők a lehető legkevésbe érintsék, valamint a fejlesztési elképzeléseknek megfelelő szabályozási paraméterek kerüljenek meghatározásra a lovarda telkeit illetően.

Ennek keretében tájékoztatom Önöket, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2020 (VIII.10.) önkormányzati rendelet értelmében a módosítással kapcsolatban írásbeli észrevételt postai úton, a polgármesternek címezve (8251 Zánka, Iskola utca 11.), vagy a email címen, 2021. 06.23-ig tehet.

Az észrevételnek tartalmaznia kell az észrevételt tevő nevét, postai vagy email címét, telefonszámát, valamint a felmerült probléma, észrevétel, kérés vagy javaslat pontos leírását.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy a településrendezési eszközök módosítása eljárás előzetes tájékoztató szakasza részeként jelen hirdetményt közzé tesszük a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, a településen található hirdetőtáblán és a a település honlapján (www. zanka.hu).

Filep Miklós
polgármester