Hirdetmény az óvodai beiratkozások időpontjáról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda a 2018/2019-as nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja 2018. május 07-08-án 8-16 óra között.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TÁJ számát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása megtekinthető: Zánka Község Önkormányzati Hivatalában, ügyfélfogadási időben.

A kötelező felvételt biztosító óvoda: Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde 8251 Zánka, Iskola u.4.

Az óvoda felvételi körzete: Zánka, Balatonszepezd, Monoszló községek közigazgatási területe. Ezen igények kielégítését követően a felvétel sorrendje: Balatonakali, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Köveskál, Tagyon, Szentantalfa, Balatoncsicsó, Szentjakabfa, Óbudavár települések területén lakó szülők gyermekei, távolabbi lakók.

A Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde Zánka, Iskola u.4. szám alatti intézmény nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelést valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is ellátja.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban. A 2018-19-os nevelési évre kötelezett gyermekek, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a felügyelete alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le és bizonyítottság esetén 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

Az óvodai feltételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülőkkel. Az óvodavezetői döntés ellen a szülő a közléstől – ennek hiányában a tudomására jutásától – számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet. A jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott valamint az óvodai felvétellel kapcsolatosan érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem esetében a fenntartó jár el. A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított 30 napon belül.

A hirdetményt a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás, mint a zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde fenntartója a 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet 20. §. (1) bekezdése alapján tette közzé.

Filep Miklós
IT elnök