Hirdetmény az óvodai és bölcsődei beiratkozások időpontjáról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsődébe 2021/2022-es nevelési évre a beiratkozás időpontja 2021. május 06-07. 08-16 óra.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • gyermek TAJ kártyáját
  • szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • fejlesztői óvodai beiratkozás esetén a szakértői szakvélemény másolatát

Tekintettel a veszélyhelyzetre, jelentkezni online is lehetséges. A zankaovi.hu honlapon történő jelentkezési lap letöltésével, ennek eljuttatásával az e-mail címre. Ebben az esetben a fent felsorolt iratok bemutatására személyesen az első óvodai napon kerül sor. A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kérem hívják a 06-87-468-103 központi telefonszámot, illetve írjanak az  e-mail címre.

A kötelező felvételt biztosító óvoda: Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Bölcsőde, 8251 Zánka, Iskola u. 4.

Az óvoda és bölcsőde felvételi körzete: Zánka, Balatonszepezd, Monoszló községek közigazgatási területe. Ezen igények kielégítését követően a felvétel sorrendje: Balatonakali, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Köveskál, Tagyon, Szentantalfa, Balatoncsicsó, Szentjakabfa, Óbudavár települések területén lakó szülők gyermekei, távolabbi lakók.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Ennek értelmében a szülő köteles beíratni a gyermeket az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban. A 2021-2022-es nevelési évre óvodaköteles gyermekek, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a felügyelete alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Óvodába járás alóli felmentést a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala engedélyezheti, amennyiben a szülő tárgyév május 25-ig kérelmet nyújtott be a járási hivatal számára gyermeke kötelező óvodai foglalkozásokon történő részvétele alóli felmentése ügyében. A hivatal – mérlegelve a gyermek családi körülményeit, valamint esetlegesen sajátos helyzetét – legfeljebb 1 évre felmentheti őt a mindennapos óvodába járás kötelezettsége alól.

Az intézmény nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelést, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is ellátja.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülőkkel. A döntés ellen a szülő a közléstől – ennek hiányában a tudomására jutásától – számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet. A jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott, valamint az óvodai felvétellel kapcsolatosan érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem esetében a fenntartó jár el.


BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS A 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE

A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § – 43. §-i az irányadók.

A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt.  másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.

A bölcsődei jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Tekintettel a veszélyhelyzetre a fent megjelölt, kitöltött, beszkennelt dokumentumokat e-mailben, az címre kérjük megküldeni.
Minden további, jelentkezéshez szükséges dokumentumot a későbbiekben szükséges bemutatni (születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya, egyéb igazolások,stb.) a gyermek beszoktatásakor.

A bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása NEM a jelentkezések sorrendjében történik. A felvétel a szabad férőhelyek függvényében kerül elbírálásra. A jelentkezések várólistára kerülnek.

A felvételi elbírálásnál előnyben részesül az a gyermek, akinek szülője munkavégzés miatt kéri a gyermek felvételét, továbbá a bölcsőde felvételi körzetébe tartozik.

A felvétel elbírálásáról az intézményvezető dönt.

A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kérem hívják a 06-87-468-103 központi telefonszámot, illetve írjanak az  e-mail címre.

A Bölcsődei felvételi kérelmek benyújtásának határideje: 2021. május 07.

Filep Miklós
Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás