HIRDETMÉNY – IFA mentességhez tájékoztató

Tisztelt Szállásadók!

Zánka község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. január 1-jétől hatályos, a helyi adókról szóló 16/2013. (XI.28.) rendeletével módosítást vezetett be az idegenforgalmi adó bevallásával kapcsolatosan.

Fenti rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. §-a szerinti mentesség igazolására e rendelet 4. melléklete szerinti „Nyilatkozatot” a szállásadónak be kell szereznie és azt az (1) bekezdés szerinti bevallással együtt kell benyújtania. Ennek hiányában – az életkor szerinti mentesség kivételével – az idegenforgalmi adót minden esetben meg kell fizetni.

Tehát a mentesség akkor érvényesíthető, ha a vendég – a 18. életévet be nem töltött magánszemély kivételével – a rendelet 4. számú melléklet szerinti „Nyilatkozat idegenforgalmi adómentességről” nyomtatványt kitölti.

A szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák csak abban az esetben mentesek az adó alól, ha a vendég a mentességre való jogosultságát igazolja a szállásadónak!

A bevallás és a nyilatkozat nyomtatványt jelen tájékoztató mellékleteként rendelkezésre bocsátjuk további felhasználásra.

Az alábbiakban összefoglaljuk az idegenforgalmi adóval kapcsolatosan Önt megillető legfontosabb jogokat és előírt kötelezettségeket, valamint bemutatunk néhány általános, a gyakorlatban problémát okozó esetet az ellenőrzés tapasztalatai alapján.

Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át a tájékoztatót az idegenforgalmi adó beszedéssel kapcsolatos feladatok szabályszerű gyakorlatának, a helyes jogalkalmazás kialakításának illetve az egységes joggyakorlat megteremtésének érdekében.

Az idegenforgalmi adónem speciális jellegű, mivel nem a vendég áll közvetlen kapcsolatban az önkormányzati adóhatósággal, hanem a szállásadó. Az adókötelezettség kizárólag az adóbeszedésre kötelezettet (szállásadót) terheli; a beszedésre kötelezett tesz adóbevallást, és az idegenforgalmi adót is a beszedésre kötelezett fizeti meg az önkormányzati adóhatóságnak.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 30. § (1) bekezdés a) pontja értelmében adókötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki nem állandó lakosként – azaz sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik az adott településen –, az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Törvényi mentességet élveznek az alábbi személyek:

 • A 18. életévét be nem töltött magánszemély;
 • A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
 • A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
 • Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója.
 • Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy.

Néhány mentességi szabály értelmezése

 • A 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége: Mentességi nyilatkozat kitöltése nem szükséges; a mentesség érvényesítése és igazolása a vendégkönyv születési időre vonatkozó bejegyzése alapján történik.
 • A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége: A Htv. 52. § (33) pontja szerint szociális intézménynek minősül a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás. Az önkormányzat illetékességi területén (legalább) egy vendégéjszakát eltöltő magánszemély csak akkor mentes az adókötelezettség alól, ha gyógyintézetben (kórházban) fekvőbeteg-szakellátásban részesül, vagy szociális intézményben (idősek otthona, szeretetotthon, hajléktalan szálló, nappali melegedő, éjjeli menedék, anyaotthon, családok otthona) ellátott magánszemély. Ebből természetesen az is következik, hogy ha a magánszemély egészségügyi-és szociális ellátására a Htv. szerinti intézményben kerül sor, de elszállásolására szállodában, panzióban, magánszálláshelyen – vagy mindez fordítva –, akkor ezen személyt adómentesség nem illeti meg. Az adómentességhez tehát a két törvényi feltételnek együtt kell teljesülnie.
 • A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján biztosított adómentesség: Az adómentesség akkor vehető igénybe, ha a megszálló vendég a településen lévő oktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll, és ezt – nappali, esti, levelező tagozatos hallgatók számára kiállított – diákigazolvánnyal és iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolással is igazolni tudja. A tapasztalat azt mutatja, hogy a szállásadók a jogszabály téves értelmezése következtében az ilyen jogcímen érvényesített mentességet kiterjesztik a valamennyi oktatási intézményben tanuló diákokra/hallgatókra is. A fent leírtak értelmében csak a Zánkán középiskolai tanulmányokat folytató tanuló mentes és nem mentesíthető az idegenforgalmi adófizetés alól aki más középfokú oktatási intézmény diákja/hallgatója, valamint a felsőfokú intézmény hallgatói mivel Zánkán nincs felsőfokú oktatási intézmény.
 • Hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen tartózkodó magánszemély adómentessége: például házi őrizet vagy börtönbüntetés folytán Balatonszepezden tartózkodik.
 • Szakképzés keretében a településen megszálló vendég adómentessége: E jogcímen az adott településen működő szakképzési intézményben tanuló diákok, az intézménnyel felnőttképzési szerződéses kapcsolatban lévő hallgatók mentesíthetők az adófizetési kötelezettség alól. Fontos hangsúlyozni, hogy nem minősül szakképzésnek a tartózkodási idő alapján beszedett idegenforgalmi adó tekintetében, és nem mentes az adó fizetése alól a kulturális-és sportrendezvényeken, valamint a szakmai értekezleten, tréningen illetve konferencián résztvevő magánszemély.
 • Szolgálati kötelezettséget teljesítő magánszemély adómentessége: Adómentes a Zánkán rendőrségi, tűzoltósági, katonai, polgárőri szolgálatot teljesítő magánszemély.
 • Zánkán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozónak vagy munkavállalójának mentessége: E jogcímen az a vállalkozó vagy vállalkozás alkalmazottja mentesíthető, amely vállalkozó vagy vállalkozás Zánkán állandó székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, és csak abban az esetben, ha a munkavállalás céljából ide érkezett vendégek minden kétséget kizáróan – például kiküldetési rendelvénnyel, munkaszerződéssel vagy megbízólevéllel – tudják igazolni a szálláshely-szolgáltatónak, hogy munkavégzés céljából érkeztek Zánkára.

A jogszabály értelmében mentes az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség alól az üdülő tulajdonosának hozzátartozója. A hozzátartozó a Polgári Törvénykönyv 8. könyv 1. § (1) bekezdése értelmében a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa; közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Bízunk abban, hogy e tájékoztatóval elősegítettük a jogalkotói szándék szerinti helyes jogértelmezést, a helyes joggyakorlat kialakítását a jogkövető magatartás megteremtése érdekében. Segíteni kívántuk Önöket az adóhatóság elvárásainak megismerésében azért, hogy az idegenforgalmi adózással kapcsolatos együttműködésünk hatékony és eredményes legyen.

Lukács Ágnes jegyző megbízásából
Osvátné Ács Julianna adóügyi ügyintéző