Hirdetmény ingatlan árveréséről – Zánka belterület 311/5 hrsz.

Zánka Község Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontjának és (4) bekezdésének megfelelően nyilvános árverés úján értékesítésre meghirdeti az alábbiak szerinti 1/1 arányú tulajdonában álló ingatlant a megtekintett állapotban. Az ingatlan per, teher- és igénymentes.

Helyrajzi szám:Zánka belterület 311/5 hrsz.
Alapterület:901 m2
Besoroláskivett beépítetlen terület (építési telek)
Az ingatlan kikiáltási ára:9.500.000,- Ft
Az árverés időpontja:2020. július 31. (péntek) 10:00
Az árverés helyszíne:Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója
8251 Zánka, Iskola u. 11.
Licitküszöb:100.000,- Ft

Az ingatlan kikiáltási ára ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése alapján került megállapításra. Az ingatlan nem esik az Önkormányzat tulajdonát képező építési telkek értékesítésének elveiről szóló 2/2020. (II.3.) önkormányzati rendeletének hatálya alá.

Az árverés szabályai

Az árverés célja megállapítani, hogy melyik árverező teszi a Képviselő-testület részére a legmagasabb vételi ajánlatot az árverés tárgyát képző ingatlanra (árverési vevő).

1./ Árverési előleg

A jelentkező árverezőnek az árverés napját megelőzően legalább 3 nappal a vételár 10 %-ának megfelelő összegű árverési előleget kell megfizetnie az Önkormányzat Takarékbank Zrt-nél vezetett 73200062-11200039-00000000 számú Költségvetési Elszámolási számlájára. Az árverező a közlemény rovatban köteles feltüntetni:

  • az árverési előleg kifejezést,
  • teljes nevét, valamint
  • az ingatlan helyrajzi számát.

Az Önkormányzat az árverési vevőn kívül valamennyi árverező számára, az árverés napját követő 15 napon belül visszautalja az árverési előleget. Az árverési előleg a szerződéses vételárba beleszámítandó. Az árverési vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az adásvételi szerződés megkötése neki felróható okból meghiúsul, úgy az árverési előleget elveszíti, azt visszakövetelni már semmilyen jogcímen nem jogosult.

2./ Az árverés lefolytatása

Az árverést a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal folytatja le.

Az árverést regisztráció előzi meg, amely során az árverezők érkezési sorrendben személyi igazolvány felmutatásával igazolják a személyazonosságukat, továbbá igazolják az árverési előleg befizetését. Az árverésen való részvételnek feltétele a sikeres regisztráció.

Az árverés a kikiáltási árról indul. Az árverezők a regisztráció sorrendjében tehetik meg a vételi ajánlataikat (licitet). Az árverező a licitküszöbnél alacsonyabb licitet nem tehet. A soron következő árverező árverési nyilatkozatot köteles tenni: (1) emelheti a licitet, (2) tarthatja az előző licitet vagy (3) kiszállhat az árverésből.

  • A licit emelése esetén az árverező köteles újabb vételi ajánlatot tenni. Az újabb vételi ajánlatnak legalább a licitküszöb összegével magasabbnak kell lenni az előző vételi ajánlatnál. Amennyiben az árverező vételi ajánlata az árverés során érkezett legmagasabb vételi ajánlat, úgy ő lesz az árverési vevő.
  • Az előző licit tartása esetén az árverező akként nyilatkozik, hogy az előtte nyilatkozó árverező vételi ajánlatát ő is megajánlja. Az árverés mindaddig folytatódik, ameddig bizonyságot nem nyer, hogy egyik árverező sem hajlandó a licit további emelésére. Ebben az esetben az árverési vevő az azonos összegű vételi ajánlatot tett árverezők között sorsolással kerül meghatározásra.
  • Amennyiben a soron következő árverező nem emeli a licitet, de tartani sem kívánja az előző licitet, úgy az árverező az árverésből kiszáll. A kiszállt árverező az árverés során érvényes vételi ajánlatot többé nem tehet.

Az árverési nyilatkozat megtételére a soron következő árverezőnek 3 perc áll rendelkezésére. Amennyiben a fenti időtartamon túl, a Hivatal köztisztviselőjének felszólítására sem tesz nyilatkozatot, úgy az akként értelmezendő, hogy az árverező az árverésből kiszállt.

Az árverés az árverési vevő személyének és a vételi ajánlatának megállapításával fejeződik be.

3./ A vételi ajánlat elfogadása és az adásvételi szerződés megkötése

Az árverésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az árverési vevő személyét és vételi ajánlatát. Az árverési vevőt a vételi ajánlata a képviselő-testület határozathozataláig köti. A vételi ajánlat elfogadásáról a Képviselő-testület a soron következő testületi ülésén fog döntést hozni. Amennyiben a Képviselő-testület nem fogadja el az árverési vevő ajánlatát, úgy jogosult az árverést eredménytelennek nyilvánítani.

A testület elfogadó nyilatkozatáról szóló határozat kézhezvételét követően az árverési vevő feladata az adásvételi szerződés megkötése érdekében való ügyvéd megbízása. Amennyiben erre 90 napon belül nem kerülne sor, úgy a Képviselő-testület jogosult az adásvételi szerződés megkötésének meghiúsulását megállapítani. A szerződéses vevő az ingatlan vételárát egy összegben köteles megfizetni.

Amennyiben a szerződéses vételár eléri az 5.000.000,- Ft-ot, úgy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 14. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. § (3) bekezdés c) pontjára a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlannal kapcsolatosan érdeklődni a 06-87/468-000 telefonon a polgármesternél lehet.

Kérésre az ingatlan megtekintését biztosítjuk.

Zánka, 2020. június 24.

Filep Miklós
polgármester