Hirdetmény szociális célú tűzifáról

Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló 12/2018. (X.29.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki a településen bejelentett állandó lakóhelyén él életvitelszerűen és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

A kérelmek 2021. november 1-30. között az e célra rendszeresített formanyomtatványon nyújthatók be az Önkormányzati Hivatalhoz.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő(k) jövedelmének mértékét igazoló iratokat.

Térítésmentesen jogosult legfeljebb 2 m3 szociális célú tűzifára az az ügyfél, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750,-Ft-ot), egyedül élő esetén 400 %-át, (114.000,-Ft-ot).

Térítésmentesen jogosult legfeljebb 5 m3 tűzifára az az ügyfél, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a fenti bekezdésben meghatározott mértéket, és a közös háztartásban élők száma eléri az 5 főt.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

A kérelmek elbírálása során előnyt élvez:

  • szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult él,
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek,

 Az elbírálás során előnyt élvez az a kérelmező, aki rendezett lakókörnyezetet tart fenn.

A tűzifa támogatás térítésmentes házhoz szállítással történik, melynek átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

A támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak és csak a kérelemben megjelölt ingatlanon használhatja fel.

A szociális tűzifa igénylésére benyújtandó formanyomtatvány a község honlapjáról letölthető vagy az Önkormányzati Hivatalban kérhető!

Zánka, 2021. október 21.

Filep Miklós
polgármester