Hirdetmény útépítési engedélyezési eljárás megindításáról

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal) hivatalvezetőjének útügyi hatáskörében eljárva a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Két.) 29. § (6) és (7) bekezdései, valamint 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi közigazgatási hatósági eljárás megindításáról értesítem az érintett ügyfeleket:

Ügy tárgya: Zánka, Rákóczi utca szelvényezés szerinti jobb oldalán parkolók és járda építési engedélyezési ügye.

Építtető: Zánka Község Önkormányzata 8251 Zánka, Iskola utca 11.

A létesítmény ismertetése: Zánka, Rákóczi utca szelvényezés szerinti jobb oldalán 9 db párhuzamos várakozóhely, valamint 926,65 méter hosszú szakaszon 1,50-3,00 méter szélességű térkő burkolatú járda kerül kiépítésre.

Érintett hatásterület: A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik. Környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó utak esetében a hatásvizsgálattal érintett terület.

Az ügy iratai, illetőleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett ügyfelek részére az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthetők. Ugyanitt kapható tájékoztatás az egyes ingatlanoknak az eljárásban való érintettségéről:

Ügyintéző neve: Nagy János
Hivatali elérhetősége: +36-88/579-956

Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. Az elsőfokú határozat ellen a Kkt. 29/B. § (5) bekezdése alapján nem nyújthat be fellebbezést az az ügyfél, aki az eljárás megindításáról szóló szabályszerű értesítés ellenére az első fokú eljárásban nem vett rész.

A Kkt. 29/B. § (1) bekezdése alapján a hatósági eljárás elektronikus úton nem intézhető.

Az eljárás során írásban postai úton, hirdetményi úton, szóban tartok kapcsolatot. Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon érhető el.

Az építési engedélyezési eljárás keretében az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése a Ket. 56. § (1) bekezdése, továbbá a Ket. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2017. november 2-án (csütörtökön) 10.00 órakor helyszíni szemlét és közmeghallgatást tartok.

Találkozás: Zánka, Rákóczi utca és Villasor utca csomópontjában.

 

Az értesítetteknek a helyszíni szemlén és közmeghallgatáson való megjelenése a Két. 49. §-a alapján nem kötelező. Távolmaradásuk a szemle és közmeghallgatás megtartását nem akadályozza.

Észrevételeiket a szemle előtt írásban, a szemle alkalmával szóban, illetőleg írásban előadhatják.

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. A döntés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. A döntés csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A hirdetmény a Veszprémi Járási Hivatal hirdetőtábláján az alábbiak szerint kerül közzétételre:

  • Kifüggesztés napja: 2017. október 20.
  • Levétel napja: 2017. november 5.

A Veszprémi Járási Hivatal hatáskörét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése állapítja meg.

Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Nagy János
útügyi ügyintéző