Hirdetmény Zánka településrendezési eszközök módosításával összefüggésben

Az Iskola utca – Rákóczi utca – Fő utca – Ady Endre utca – Naplemente utca által határolt területre vonatkozóan

A településrendezési eszközök módosításának folyamata 2020 októberében indult meg az Iskola utca – Rákóczi utca – Fő utca – Ady Endre utca – Naplemente utca által határolt területre vonatkozóan, amikor sor került a partnerségi egyeztetés lefolytatására. Azóta a dokumentáció többször átdolgozásra került a véleményezési szakaszban beérkezett vélemények figyelembe vételével készült. Zánka Község Önkormányzata megküld minden egyeztetésben érdekelt államigazgatási szervnek, illetve partnernek, miután 46/2023. (IV.26.) Z. Önkormányzati határozatában döntött az újbóli véleményezés lefolytatásáról.

A dokumentáció módosítása azt követően vált szükségessé ismételten, hogy a véleményezési szakasz megismétlése során a képviselő-testület, illetve a Fejlesztő megismerte a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének – 2022. június 8-án kelt, VE/05/308-4/2022. hivatkozási számú – véleményét, melyben felhívják a figyelmet, hogy a 2018. évi CXXXIX. törvény 67. §nak utolsó mondatára, hogy „A beépítésre szánt terület csak a zöldterület települési önkormányzati tulajdonba adása és a zöldterület, illetve védőerdő megvalósítása, valamint ingatlan-nyilvántartási bejegyzése után jelölhető ki.” A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a szerint, ha „jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatálybalépésére vagy hatályvesztésére, valamint jövőbeli feltétel bekövetlezésekor kerül sor, a feltétel bekövetkezéséről, a bekövetlezés naptári napjának megjelölésével határozatot kell közzétenni, kivéve, ha a jogszabály hatálybalépése valamely más jogszabály hatálybalépéséhez kötődik. … Önkormányzati rendelet esetén a határozatot a jegyző az önkormányzati rendelet kihirdetésére vonatkozó rendelkezések szerint teszi közzé.” Ebből következően a HÉSZ módosítása csak a zöldterület ingatlan nyilvántartásban történő bejegyzésének véglegessé válását követően léptethető hatályba.

Az Önkormányzat és a Fejlesztő a hatálybaléptetés feltételeit részletesen megismerve határozott úgy, hogy csak a Fejlesztő tulajdonában található (976/5, 976/13, 976/14 és 976/16 hrsz.), a településrendezési eszközökben zöldterületként jelölt ingatlanok esetében kezdeményezi az új beépítésre szánt terület kijelölését, miután a Fejlesztő csak a saját területeinek vonatkozában tud tenni vállalásokat a zöldterület megvalósítása, tulajdonjog átruházása vonatkozásában; különben a településrendezési eszközök módosítása – akár a véleményezési szakasz megsimétlése során megismert változat esetében – nem lenne megvalósítható. A tömbfeltárás megvalósíthatósága érdekében kismértékben változik a korábban kijelölt közlekedési hálózat, melynek eredményeként a tömb északi és déli része nem kerül összekötésre, de minden ingatlan megközelítése továbbiakban is biztosított lesz, nem alakulnak ki zárványtelkek.