Közlemény építési telkek kedvezményes értékesítéséről

Tisztelt Érdeklődők!

Zánka Község Önkormányzata az alábbi építési telket kínálja fel az Önkormányzat tulajdonát képező építési telkek értékesítésének elveiről szóló 16/2021. (XI.10.) önkormányzati rendelet szerinti kedvezményes értékesítésre:

Telek ingatlan-nyilvántartás szerinti azonosítója: Zánka belterület 311/4 hrsz.
Telek alapterülete: 900 m2
Telek forgalmi értéke: 19.251.000 Ft + áfa
A biztosított kedvezmény mértéke: 50-80 % (képviselő-testületi mérlegelés alapján)
A pályázat benyújtás határideje: 2021. december 31.
A pályázat benyújtás módja:

Tájékoztatás

A telek értékesítésére az önkormányzat a honlapján pályázati felhívást tesz közzé. A pályázati felhívás tartalmazza a telek ingatlan-nyilvántartás szerinti azonosítóadatait, a forgalmi értékét, és a pályázat benyújtás határidejét és módját, valamint a biztosított kedvezmény mértékét.

A pályázó a pályázatában köteles röviden ismertetni a családi körülményeit, gyermekeinek számát, jelenlegi lakóhelyét, letelepedési szándékát, továbbá bármely általa fontosnak ítélt körülményt. Köteles továbbá megjelölni a telefonszámát és az e-mail címét.

Amennyiben pályázók együttesen pályáznak (pl. házastársak, élettársak), úgy együttesen válnak jogosulttá arra a kedvezményre, amelyre bármelyikük önállóan lenne jogosult.

A pályázathoz a pályázónak az alábbi dokumentumokat kell mellékelnie:

  1. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a tudomásul vette és vállalja a 2. § szerinti beépítési és életvitelszerű használati kötelezettségeket;
  2. a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a 2. § szerinti kötelezettségek teljesítését az önkormányzat jogosult ellenőrizni, valamint nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen kötelezettségének nem tenne eleget úgy az a kedvezmény elveszítését eredményezi;
  3. a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának egyszerű másolata;
  4. amennyiben a pályázó 14 éven aluli gyermekkel rendelkezik, úgy annak igazolásaként a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

A hiányosan vagy elkésetten benyújtott pályázat érvénytelen.

Amennyiben Képviselő-testület szükségesnek ítéli meg, úgy a pályázót személyesen, testületi ülésen kívül meghallgatja.

A telkekkel kapcsolatosan további tájékoztatást a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézője tud nyújtani a +36 (30) 828-30-39 telefonszámon.

Zánka, 2021. december 6.

Tisztelettel:

Filep Miklós
polgármester