Közlemény közmeghallgatás lebonyolításáról

A VE-09/KTF/07970-21/2020. ügyiratszámú végzéssel

  • 2021. január 7. (csütörtök) 11:00 órára a 8600 Siófok, Fő tér 1. cím alatti Siófok Város Önkormányzata, Balaton terem helyszínre,
  • 2021. január 12. (kedd) 11:00 órára a 8264 Szigliget, Kossuth u. 23. cím alatti Básti Lajos Közösségi Ház helyszínre, és a
  • 2021. január 13. (szerda) 13:30 órára a 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. alatti Balatonfüredi Közös Önkormányzati
    Hivatal B épület emeleti Tanácsterme

helyszínre kitűzött KÖZMEGHALLGATÁSOK lebonyolításának módjáról.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a közmeghallgatásokat az érintettek személyes megjelenése nélkül tartja meg az alábbiak szerint.

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d., a továbbiakban: Kérelmező) megbízásából 2020. október 30. napján benyújtott kérelem és a mellékletét képező – „A Balatonpart közterületei partvédő műveinek és közvetlen háttérterületeinek rendezésére vonatkozó környezeti hatástanulmánya” című – dokumentáció alapján VE-09/KTF/07970/2020. ügyiratszámon környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.

A VE-09/KTF/07970-21/2020. ügyiratszámú végzéssel közmeghallgatások megtartását rendeltem el.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS- CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. november 4-től Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzet fennállása idején a járvány megfékezése, lelassítása céljából kerülni kell a tömeges rendezvények megtartását, valamint a személyes érintkezéseket a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni.

A tárgyi környezeti hatásvizsgálati eljárás során – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/C. § (2) bekezdés c) pontja alapján – közmeghallgatást kell tartani.

Ugyanakkor a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. §-a a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos szabályok eltérő alkalmazásáról rendelkezik.

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdései szerint:

(1) A közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha az eljáró hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv köteles azt teljesíteni.

(4) A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.

(5) Az eljáró hatóság – szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával – a (4) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, a hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet. A honlapon történő közzétételt a (2) bekezdés szerint megkeresett szerv is köteles teljesíteni.

A fentiekre tekintettel a Veszprém Megyei Kormányhivatal a 2021. január 7-ére, január 12- ére és január 13-ára meghirdetett közmeghallgatásokat a 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. §-a szerint, az érintettek személyes megjelenése nélkül tartja meg.

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei elérhetőek a Veszprém Megyei Kormányhivatal honlapján:
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek/veszprem-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-ve-09-ktf-07970-5-2020-sz-hirdetmenye

Felhívom a nyilvánosság figyelmét, hogy a dokumentációnak része egy, kifejezetten a nyilvánosság számára készített közérthető összefoglaló (Balaton_part_KHT_kozertheto_alairt.pdf).

A jelen közleménynek a Veszprém Megyei Kormányhivatal honlapjára történő közzétételéről gondoskodok.

A jelen közleményt megküldöm a Kérelmezőnek, közhírré tétel céljából minden érintett település jegyzőjének, valamint az eljárásban részvevő szerveknek.

Kérem a Tisztelt Jegyző Asszonyt/Urat, hogy szíveskedjen a közleménynek a közzétételéről haladéktalanul gondoskodni. Kérem tájékoztassa a környezetvédelmi hatóságot a közhírré tételt követő öt napon belül a közhírré tétel időpontjáról és helyéről.

A fentiek ismeretében az érintett nyilvánosság megteheti észrevételeit, felteheti kérdéseit, melyet a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz vagy a Balaton partszakaszain közterületi szakasszal rendelkező települések jegyzőihez lehet benyújtani.

Az észrevételek benyújtásának határideje: 2021. január 18.

Az eljáró környezetvédelmi hatóság elérhetősége:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Postai cím: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Telefon: 06-88-550-878, 06-88-550-898, telefax: 06-88-550-848,
Központi e-mail cím: veszprem. kornyezetvedelmifo@veszprem. gov.hu
Hivatali kapu elnevezés: VEJHKTF, Hivatali kapu azonosító: 346009700
E-Papír szolgáltatás: https://epapir.gov.hu (Témacsoport: Kormányhivatali ügyek; Ügytípus: Környezet- és természetvédelmi feladatok; Címzett: Veszprém Megyei Kormányhivatal).

Felhívom a figyelmet, hogy a járványhelyzetre tekintettel csak kivételes esetben, kizárólag csak előzetes időpontfoglalással van ügyfélfogadás, ezért kérem, hogy a fenti elérhetőségeken írásban tegye meg észrevételeit.

Kérem a Tisztelt Jegyző Asszonyt/Urat, hogy amennyiben az eljárást érintő észrevétel érkezik hozzá, úgy azt küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére.

A kérdések, észrevételek továbbításra kerülnek a Kérelmező felé, továbbá a környezetvédelmi hatóság az észrevételek vizsgálata során – szükség szerint – az érintett egyéb szerveket is bevonja.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése szerint a beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi, valamint annak közhírré tétele érdekében megkeresi az érintett települések jegyzőjét.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 4/2020. (III.2.) utasítása alapján történt.

Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető