Közlemény Zánka településrendezési eszközeinek 8. számú módosításáról – ismételten javított dokumentáció

Zánka Község Önkormányzatának képviselő- testületé a 129/2021.(XI.25.) sz. határozatában döntött a település településrendezési eszközeinek módosításáról. A módosítással érintett 314/21 helyrajzi számú ingatlan a 71. számú főút közelében, Zánka belterületének középső részén, az Újhegy településrész déli részén helyezkedik el a Hegyalja utca mentén. A módosítás célja, hogy a 314/21 hrsz-ú jelenleg beépítetlen, településközponti besorolású ingatlanra tervezett társasház létesítését lehetővé tevő szabályozási környezet kialakítása.

Jelen tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosításának a véleményezési szakaszban beérkezett észrevételekre és az állami főépítésszel folytatott, ismételt egyeztető tárgyaláson elhangzottak alapján javított dokumentáció, mely újból véleményeztetésre kerül az érdekelt államigazgatási szervekkel.

Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól a 10/2020. (VIII. 10.) rendeletében. Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése alapján a partnerségi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján, közterületi hirdető felületeken való közzététellel történik.

A 2020. évi LVIII törvény 165. §-a szerint, illetve a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1) bekezdése alapján az Eljr. a hivatkozott §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Ennek értelmében a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A fentieknek megfelelően az Eljr. 29/A § szerinti tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Filep Miklós
polgármester

Melléklet: