Nyílt pályázati felhívás

Nyílt pályázati felhívás Zánka Rákóczi u. 32. sz. alatti 21 m2 alapterületű büfé helyiség kávézó üzemeltetése céljából való bérbeadása tárgyában.

Kiíró: Zánka Község Önkormányzata (8251 Zánka, Iskola utca 11.)

Pályázati felhívás tárgya: Zánka Rákóczi u. 32. sz. alatti 21 m2 alapterületű büfé helyiség kávézó üzemeltetése céljából való bérbeadása. A pályázónak vállalnia kell a „Kocsmai, italbolti vendéglátás” (563002 TEÁOR szakmakód), illetve a „Kávézó, teázó (nem melegkonyhás)” (563006 TEÁOR szakmakód) szerződéses futamidő alatti folyamatos biztosítását. A megkötendő szerződés 2023. május 1. napjától 2025. december 31. napjáig szóló határozott időtartamú BÉRLETI SZERZŐDÉS.

1. A pályázat főbb paraméterei

A szerződés időtartama: 2023. május 1. napjától 2025. december 31. napjáig.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 21. napja 10:00 óra

A pályázat benyújtásának helye: Zánka Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola u. 11.)

A pályázatokat zárt borítékban „ZÁNKA FALUHÁZI KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉS” megjelöléssel személyesen Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 8251 Zánka, Iskola u. 11.  vagy postai küldeményben postázási címre kell eljuttatni a megadott határidőre.

A pályázatok felbontásának helye: Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola u. 11.)

A pályázatok felbontásának időpontja: 2023. április 21. napja 10:15 óra

A pályázat értéke: 1.200.000 Ft

A pályázatok elbírálásának határideje: A benyújtás határidejét követő 30 napon belül.

Pályázati anyag elérése: zanka.hu

A Kiírónak pályázati kiírásban kizárólag a meghatározott határidőig beérkezett pályázatokat áll módjában elfogadni.

Ha a pályázó a bírálatot végző polgármester megállapítása szerint a pályázatának lényegét nem érintő okok miatt érvénytelen pályázatot nyújtott be, a polgármester e-mailben legkésőbb a benyújtási határidőt követő 2 munkanapon belül megküldött felhívására pótolhatja a hiányokat. A hiánypótlásra 3 munkanap áll rendelkezésre..

2. Pályázat értékelésének szempontjai

Bírálati szempont: Legjobb pályázatnak a legmagasabb bérleti díjat tartalmazó pályázat tekintendő azzal, hogy a pályázó minimum évi 400.000 Ft összegű bérleti díjat köteles megjelölni. Az ennél alacsonyabb bérleti díjat tartalmazó pályázat érvénytelen. A pályázónak továbbá vállalnia kell a kávézó üzemeltetésének folyamatos biztosítását a szerződéses futamidő alatt.

Amennyiben kettő vagy több azonos összegű bérleti díjat tartalmazó pályázat érkezik be, úgy a nyertes pályázat kiválasztása a pályázat kiírójának feladata.

3. A pályázat kötelezően benyújtandó mellékletei

3.1. A kiíráshoz melléklet kitöltött céginformációs adatlap;
3.2.
A pályázó vendéglátói ismereteinek, gyakorlatának rövid bemutatása;
3.3.
A megajánlott éves bérleti díj összege;
3.4.
A pályázati felhívásban és a bérleti szerződés tervezetében foglalt feltételek elfogadására irányuló nyilatkozat;
3.5.
A pályázó szerződéses ajánlata és a 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozata.

4. A Kiíró jogai

4.1. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén vagy, ha a szerződéskötés a nyertes pályázóval egyéb okból meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződés feltételeket nem teljesíti és ezért a Kiíró szerződéstől elállt, avagy a felek azt megszüntették vagy felbontották, úgy a pályázat következő helyezettjével kössön szerződést.
4.2. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázatok benyújtása esetén is a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
4.3. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást az benyújtási határidő előtt visszavonja, de erről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken az benyújtási határidő lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni.

5. Pályázat érvénytelensége

  • a pályázatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be;
  • a pályázó a kávézó üzemeltetésének folyamatos biztosítását nem vállalja;
  • a pályázó 400.000 Ft/év összegű bérleti díjnál alacsonyabb bérleti díj fizetését vállalja;
  • a pályázó a vállalt éves bérleti díj mértékét nem egyértelműen határozza meg, vagy feltételhez köti;
  • a pályázó nem tesz szerződéses ajánlatot, illetve a 30 napos ajánlati kötöttséget nem vállalja.

6. Eredményhirdetés

A kiíró a döntését követően a pályázati eljárás eredményét haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, írásban közli valamennyi pályázóval. A nyertessé nem nyilvánított pályázók ajánlati kötöttsége a döntésről szóló értesítés kézhezvételének napján szűnik meg.

7. Egyéb információk

A kiíró a megajánlott bérleményre bejárási és megtekintési lehetőséget biztosít egy adott, előre egyeztetett időpontban.

Időpont egyeztetési lehetőség:
Debreczeni Mária
Telefon: +36-30-82-83-039
E-mail:

9. Szerződéskötés időpontja:

Pályázati anyagok elbírálását követő 30 napon belül.

Zánka, 2023. március 27.

Filep Miklós
polgármester

Melléklet: