Pályázati felhívás a zánkai óvoda-bölcsőde intézmény óvodavezetői feladatainak ellátására

Zánka, Monoszló és Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde (8251 Zánka, Iskola u. 4.) intézmény óvodavezetői feladatainak ellátására.

A munkavégzés helye: 8251 Zánka, Iskola u. 4.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év.
Kezdő napja: 2014. november 16.
Megszűnésének időpontja: 2019. augusztus 15.

Pályázati feltételek:

  • Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
  • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  • legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
  • a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
  • a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, nemzetiségi (német) pedagógia szakirányú végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség.

Illetmény és egyéb juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó szakmai életrajzát,
  • az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell:

  • iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 25.

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 15.

A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad Filep Miklós polgármester, a 06-87/468-000 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot: 1984/2014.

Postacím: Zánka Község Önkormányzata 8251 Zánka, Fő utca 29.