Pályázati felhívás a zánkai óvoda-bölcsőde intézmény óvodavezetői feladatainak ellátására

A Zánka Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulása fenntartásában lévő Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 16-től 2024. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8251 Zánka Iskola u. 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség;
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett óvodavezető vagy közoktatási vezető szakképzettség;
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
 • előnyt jelent a vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket;
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okiratok másolata;
 • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével);
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;
 • szakmai önéletrajz;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés);
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. július 31. szerda 12:00 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Filep Miklós polgármester nyújt után a +36 (87) 468-000-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni postai úton Zánka Község Önkormányzata címére (8251 Zánka, Iskola utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után Zánka Község Önkormányzata képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. augusztus 15.