Pályázati felhívás – Háziorvosi körzet területi ellátása

A Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulást alapító Önkormányzatok pályázatot írnak ki a Zánka székhellyel működő vegyes háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, közalkalmazotti kinevezéssel, vagy vállalkozás formában történő ellátására.

Ellátandó feladatok: Zánka, Balatonszepezd, Balatoncsicsó, Szentantalfa, Óbudavár, Szentjakabfa, Tagyon községek közigazgatási területén megállapított körzetben vegyes háziorvosi (felnőtt és gyermek háziorvosi, valamint iskola- és ifjúságorvoslás) feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzatok tulajdonában lévő,

 • 8251 Zánka, Rákóczi u. 31. szám alatti,
 • 8251 Balatonszepezd, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti,
 • 8272 Szentantalfa, Fő u. 30. szám alatti, valamint
 • 8272 Balatoncsicsó, Fő utca 13. szám alatti orvosi rendelőben.

A tevékenység magában foglalja a központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvételt.

Illetmény: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt szakorvosi szakképesítés,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.

A pályázathoz csatolandó:

 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás,
 • vállalkozó esetében erre vonatkozó igazoló okirat,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani A Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás címére: 8251 Zánka, Iskola u. 11. Filep Miklós elnöknek címezve.

A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámon kérhető: Filep Miklós elnök: 06-30/9932-989 A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 1

Az elbírálás határideje: a pályázati határidő lejártát követő legközelebbi társulási és képviselő-testületi ülés.

Az orvosi praxis betölthető: a pályázat elbírálását, illetve a feladat-ellátási szerződés megkötését követően azonnal.

A kinevezés időtartama: amennyiben a közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidős, határozatlan időre szól, a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A megbízás időtartama: amennyiben vállalkozó háziorvos nyújt be pályázatot a Társulás Önkormányzatai határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést kötnek, melyben a felek rögzítik a működési feltételeket.

Zánka Község Önkormányzata szükség esetén szolgálati lakást biztosít.

A benyújtás határidején a Társulás címére való beérkezés időpontját kell érteni!

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás Önkormányzatai fenntartják a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Filep Miklós
elnök, Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás