Tájékoztatás Zánka Község közigazgatási területét érintő közterületek használatáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Zánka Község közigazgatási területén a közterületek használatát Zánka Község Önkormányzatának a közterületek használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 14/2006. (XII. 20.) számú (továbbiakban: Rend.) rendelet szabályozza. (A rendelet a honlapunkról letölthető.)

A közterületek használatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A Rend. I. fejezet 9. § (5) (6) bekezdése szerint gyepfelületre, parkosított területre gépjárművel behajtani tilos! Zöldterületen, zöldfelületen szemetelni, törmeléket vagy tárgyakat lerakni tilos! Közterületen végzett bármilyen építési, növénytelepítési munka engedélyköteles tevékenység. A közterület ideiglenes használatára kérelmet lehet benyújtani az Önkormányzathoz, melynek kiadása a Polgármester hatáskörébe tartozik.

A Rend. 12. § (2) bek. szerint, ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végeztével kapcsolatos állvány, építőanyag gépek stb. elhelyezése céljából szükséges, a kérelmet a tulajdonosnak, az építtetőnek, vagy a kivitelezőnek kell benyújtania.

A Rend. II. fejezet 2.§ (1) (2) (4) (6) bekezdése szerint az ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz, valamint az úttest felezővonaláig terjedő teljes terület, – a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, (kapubejáró alatti áteresz) tisztántartásáról, kaszálásáról, gyomtalanításáról, hótól, jégtől mentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Az ingatlan használói, az ingatlan utcáról látható részén kötelesek az ingatlanukat településképi követelményeknek megfelelően rendben tartani.

Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, vagy szemetet szállítani és helyezni!

A Rend. II. fejezet 19. § (1) bek. alapján a közterületbontással kapcsolatos közútkezelői hozzájárulás kiadmányozása a Jegyző hatáskörébe tartozik. Ehhez kérelmet kell benyújtani az Önkormányzathoz, a rendeletben foglalt tartalommal. A közútkezelői hozzájárulás kiadása igénybevételi díjköteles.

A III. fejezet 25. § (1) bek. szerint közterületen üzemképtelen jármüvek nem tárolhatók. Az üzembentartó vagy a tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani és bármely nem közterületi ingatlanra szállítani.

A Rend. 27.§ (1) bek. foglaltak szerint az üzemképtelen, illetve baleset során megsérült és elhagyott járműveket a rendőrhatóság, valamint az út kezelője eltávolíthatja és az erre a célra kijelölt telephelyre szállíthatja, mindkét esetben azonban a rendőrhatóságot és az üzembentartót – amennyiben a tulajdonos kiléte megállapítható – értesítenie kell.

Kérem a Tisztelt Lakosságot a rendeletben foglaltak betartására!

Filep Miklós
polgármester