Tájékoztató a magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól

A magánfőzés törvényi feltételeinek biztosítása, az ügyfelek maradéktalan informálása és a hatóságok együttműködése érdekében a legfontosabb változásokról a következő tájékoztatást adom: A Magyar Közlöny 183/2015. számában 2015. november 27-én kihirdetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény tartalmazza a jövedéki szabályzás magánfőzésre vonatkozó 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseit.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a magánfőzés elsősorban állampolgárokat érintő változásairól külön részletes felhívást tett közzé az internetes honlapján. A felhívás elérhető: http://www.nav.gov.hu/nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/tajekoztatok

A magánfőzőnek továbbra is a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatságnál kell – ezen adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – bejelentenie a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül. Ezen túlmenően 2016 januárjától a bejelentett adatokban bekövetkezett változást (pl.: lakóhelyváltozást, desztillálóberendezés új tárolási helyét) is be kell jelenteni a változást követő 15 napon belül az önkormányzati adóhatóság részére. Egy desztillálóberendezésnek lehet több (akár azonos, akár különböző háztatásban élő) tulajdonosa is, ekkor a tulajdonostársaknak a tulajdoni hányad megszerzését szintén be kell jelenteniük. Aki már 2016. előtt regisztrált (azaz, bejelentett az önkormányzati adóhatóságnál) és bejelentett adatokban időközben nem történt változás, annak nem kell megismételnie a bejelentést.

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről, annak teljesítését követő hónap 15. napjáig köteles értesíteni a lakóhely szerinti megyei adó- és vámigazgatóságot. Az önkormányzati adóhatóság továbbá köteles értesíteni a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságo(ka)t is a regisztrációról, pl. : ha a bejelentésben más önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező tulajdonostárs is szerepel, vagy ha a desztillálóberendezés tárolási, használati helye más önkormányzat illetékességi területén található. Az önkormányzati adóhatóságok elérhetőségi információit a https://hakka.allamkincstar.gov.hu/ címen is megtalálhatják.

A jövedéki adó mértéke és beszedése is változott. Az önkormányzatok részére fizetendő 1.000.-Ft/év jövedéki adó és a bevallási kötelezettség megszűnt

A 2016. január 1-jétől előállított párlat után, literenként 700 forint a jövedéki adó összege, amit a 10032000-01037313-00000000 számú NAV egyéb termékeke jövedéki adója bevételei számlára kell a magánfőzőnek befizetni. A magánfőzés jövedéki adójának megfizetése úgynevezett párlat adójegy beszerzése által történik, amelyet a lakóhely szerinti illetékes NAV megyei adó- és vámigazgatóságtól papír alapon, illetve elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a NAV honlapján közzétett formanyomtatványon kell igényelni.

A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása előtt, legalább 5 darab 700 forint értékű párlat adójegyet kötelező igényelni. Mindig a főzés előtt kell az igénylést benyújtani, de lehet előre, az éves tervezett összes mennyiségre igényelni, ez azonban tárgyévenként legfeljebb 86 db párlat adójegy lehet és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlat (86 l) állítható elő.

A nyomtatványok a NAV internetes honlapján az alábbi hivatkozásokon érhetők el:

A párlat adójegy megrendelő nyomtatvány tartalma:

  • magánfőző neve
  • magánfőző lakcíme
  • magánfőző adóazonosító jele
  • az igényelt párlat adójegy mennyisége
  • a desztillálóberendezés regisztrálásának helye, tárolási, használati helye,
  • nyilatkozat a jövedéki adó megfizetésének módjáról,
  • nyilatkozat arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel –e ( gyümölcstermesztő –e, saját tulajdonú gyümölcsből történik a párlat előállítás, nem tartalmaz hozzáadott cukrot a cefre, a tárgyévben bérfőzésben párlatot számára, a háztartás többi tagjai részére nem állítottal elő)

Csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző igényelhet párlat adójegyet, és csak akkor, ha az önkormányzat már értesítette a NAV-ot a regisztráció megtörténtéről.

A magánfőzésre vonatkozó szabályok ellenőrzésére kizárólagos hatáskör a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságé: helyszíni ellenőrzés, felszólítás elmulasztott kötelezettség (bejelentés, párlat adójegy nélküli főzés, desztillálóberendezésről valótlan adtok megadása) 15 napon belüli teljesítésére, bírság kiszabása (200 ezer forintig), párlat, desztillálóberendezés lefoglalása, elkobzása.

Együttműködés a NAV-val: adatszolgáltatás a regisztrálásról, szakvélemény kérési lehetőség a vámhatóságtól (párlat, desztillálóberendezés jogszabályi megfelelőségéről), az elkobzott dolog megsemmisítésére átadása, értesítési kötelezettségi szabálytalanság (évi 86 liter feletti túlfőzés), illetve más a NAV hatáskörébe tartozó jövedéki jogsértések (pl.: a magánfőzőnek nem minősülő személy által párlattal elkövetett szabálytalanságának, így a 100 liternél nagyobb úrtartalmú desztillálóberendezés használatának, nem gyümölcstermesztő személy általi párlat-előállítás, illetve jogosulatlanul előállított desztillálóberendezéssel történő főzés) észleléséről.

A NAV ellenőrzési hatásköre párlattal kapcsolatban: ellenőrzi a jövedéki termékeke kereskedelmét és eljár a magánfőzésben előállított párlatok jogszerűtlen értékesítésével kapcsolatos ügyekben, ellenőrzési és szankcionálási jogköre van továbbra is a magánfőzésnek nem minősül jogszerűtlen párlat-előállítással kapcsolatos jövedéki ügyekben.

A NAV kötelezettsége az önkormányzati adóhatóság felé: értesítést küld a kiadott párlat adójegyekről, azok mennyiségéről, megkeresésre díjmentesen szakvéleményt ad a párlatok, desztillálóberendezések jogszabályi megfelelőségéről.

Egyéb tudnivalók: A párlat adójegy egy a magánfőző nevére kiállított, sorszámmal papír alapú, vagy elektronikus vámhatósági igazolószelvény, ami 1 liter magánfőzött párlat után 700 forint jövedéki adó megfizetését, valamint ellenőrzéskor a párlat eredetét is igazolja. Sem formailag, sem felhasználását tekintve nem azonos a kereskedelmi forgalomba kerülő szeszes italok zárjegyével!

A 2016. január 1-jét megelőzően előállított magánfőzött párlatokra továbbra is az előállításukkor hatályos szabályokat kell alkalmazni. A már regisztrált magánfőzőnek a 2015. január 1- 2015. december 31.-e közötti időszakban magánfőzés keretében előállított párlatokról 2016. január 15-ig kell adóbevallást benyújtani és a bevallással együtt az éves átalányadót (1000 forint) megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság részére. Aki 2015. évben nem állított elő párlatot a desztillálóberendezésén, nem kell adóbevallást benyújtania és adót fizetnie. Az önkormányzati adóhatóság a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot.

A 2010. szeptember és 2014. vége között előállított magánfőzött párlatokból megmaradt mennyiség továbbra is adómentes marad.

Magánfőzésben előállított párlat továbbra sem értékesíthető, kizárólag adóraktári engedélyes (pl.: szeszfőzde, szeszüzem) részére.