Támogatás szociális célú tűzifa vásárlásához

Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 18/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendeletét, mely alapján egyszeri alkalommal, szociális célú tűzifát biztosít házhoz szállítással annak a fával tüzelő személyek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, (71.250 Ft-ot), egyedül élő esetén 300%-át (85.500 Ft-ot).

A támogatási igények elbírálása során előnyt élvez:

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, és

b) az Szt., valamint a szociális rendelet szerinti aktív korúak ellátására, időkorúak járadékára, pénzbeli, vagy természetbeni települési támogatásra jogosult személy.

A támogatás iránti igényeket a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2016. január 15. napjáig lehet benyújtani a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalnál 8251 Zánka, Iskola u. 11.

Támogatásként háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa biztosítható.

A szociális tűzifa más részére át nem adható, el nem idegeníthető. E feltétel tudomásul vételéről a támogatott személy a kérelem benyújtásakor, de legkésőbb a támogatott tüzelő átvételekor köteles nyilatkozni.

A szociális tűzifa igénylésére benyújtandó nyomtatvány a község honlapjáról letölthető vagy az Önkormányzati Hivatalban kérhető!

Letölthető kérelem:

Filep Miklós
polgármester