Vadászterület hirdetmény

A Veszprém Megyei 19-303350-513 kódszámú vadászterület közös képviselője a Veszprém Megyei 19-303350-513 kódszámú vadászterület földtulajdonosait és képviselőit az alábbi napirendi pontok megtárgyalása érdekében földtulajdonosi közgyűlésre összehívja.

Napirendi pontok:

  1. Eljárási rend ismertetése, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  2. Beszámoló a Földtulajdonosi közösség 2020. január 01. – december 31. közötti gazdálkodásáról.
  3. Egyebek

A közgyűlés helye: Művelődési Ház és Könyvtár, Zalahaláp, Petőfi tér 9.

A közgyűlés időpontja: 2021. augusztus 6. 18:00 óra

Regisztráció kezdete: 2021. augusztus 6. 17:00 óra

A 19-303350-513 kódszámú vadászterület bruttó alapterülete: 16 026 ha

A közgyűlés napirendi pontjaiban a megjelent földtulajdonosok a tulajdonukban álló földterület – ide értve a medret is – aránya szerint számított szavazattöbbséggel határoznak.

Tájékoztatások és figyelmeztetések:

A vadászterülethez tartozó föld tulajdonosa, amennyiben a fenti kérdésekben határozó földtulajdonosi gyűlésen nem személyesen, hanem képviselő útján kíván nyilatkozatot tenni, képviseletéről a 79/2004. sz. FVM rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodhat.

A vadászterületnek minősülő ingatlannak tulajdonjoga – és így a földtulajdonosi gyűlésen határozathozatalban való részvétel – igazolásaként el kell fogadni

  • az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;
  • az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát;
  • az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;
  • az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt;
  • az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.

Vadászterületnek minősülő ingatlan esetében csak egy személy tehet érvényesen jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak, amit a tulajdonostársak képviseletében eljáró személy megfelelő módon igazolni köteles.

A határozathozatalban önhibáján kívül részt nem vett vagy a meghozott határozattal egyet nem értő, kisebbségben maradt földtulajdonosok, ha a határozat az okszerű gazdálkodást sérti, vagy a meghozott határozattal egyet nem értő, kisebbségben maradt vagy a határozathozatalban részt nem vett földtulajdonosok jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, a határozatot annak meghozatalától számított harminc napon belül a bíróságnál megtámadhatj ák.

Zalahaláp, 2021. 06. 29.

Csuri Lajos
19-303350 sz. Földtulajdonosi Közösség képviselője