Zánka településrendezési eszközeinek 8. számú módosításáról

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdekeltek!

Zánka Község Önkormányzatának képviselő- testületé a 129/2021.(XI.25.) sz. határozatában döntött a település településrendezési eszközeinek módosításáról. A módosítással érintett 314/21 helyrajzi számú ingatlan a 71. számú főút közelében, Zánka belterületének középső részén, az Újhegy településrész déli részén helyezkedik el a Hegyalja utca mentén.

A módosítás célja, hogy a 314/21 hrsz-ú jelenleg beépítetlen, településközponti besorolású ingatlanra tervezett társasház létesítését lehetővé tevő szabályozási környezet kialakítása.

Jelen tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosításának a véleményezési szakaszban beérkezett észrevételekre és az állami főépítésszel folytatott egyeztető tárgyaláson elhangzottak alapján javított dokumentáció, mely ismételten véleményeztetésre kerül az érdekelt államigazgatási szervekkel.

Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól a 10/2020. (VIII. 10.) rendeletében. Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése alapján a partnerségi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján, közterületi hirdető felületeken való közzététellel történik.

A 2020. évi LVIII törvény 165. §-a szerint, illetve a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1) bekezdése alapján az Eljr. a hivatkozott §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Ennek értelmében a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A fentieknek megfelelően az Eljr. 29/A § szerinti tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Tisztelettel:

Filep Miklós
polgármester

Melléklet: